Temel sorun, anayasa mı?

Temel sorun, anayasa mı?

Ülkemizde yaşanan sorunlar,

ANAYASA KAYNAKLI MI?
UYGULAMA KAYNAKLI MI?

Aşağıdaki Soruları
Evet –  İNANIYORUM
Hayır – İNANMIYORUM

 1. Ülkemizin Türk Milleti tarafından yönetildiğine, siyasilerin başka devletler, kişiler ve çevrelerin baskısı altında kalmadan Millet adına ülkeyi yönettiğine (*6),
 2. İşçi (Ya da İşsiz) Erdoğan’ın oğlu ile, Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlunun ülkemizde aynı ayrıcalıklara ve haklara sahip olduğuna (*10),
 3. Devlet makamlarının her ikisine de aynı şekilde ve eşit davrandığına (*10),
 4. Devletin, bütün vatan sathındaki insanlarımızı, vurguncu, tefeci, rantçı, üçkağıtçı ve eşkıyaya karşı yeterince koruduğuna (*19),
 5. İnsanlarımızın özel görüşmelerinin başkaları tarafından dinlenmediğine (*22),
 6. “Dindar Değilim” diyen bir vatandaşımızın, devlet veya hükumet yanlısı belediyede ihalesinde “Dindarım” diyen bir vatandaş kadar eşit şansa sahip olduğuna (*24),
 7. İnsanlarımızın düşüncelerini, ceza yemeden, mahkemeye düşmeden, Balyoz, Ergenekon gibi nedenlerle tutuklanmadan özgürce açıklayıp paylaşabildiğine (*25-26),
 8. Basının hür olarak ve sansür edilmeden çalışabildiğine, yazarlara baskı yapılmadığına (*28),
 9. Alın teri ile çalışan insanlarımızın, devletle iş birliği yapan TOBB, Ticaret Odaları kurumlarca/örgütlerce, devlet eli ile haraca bağlanmadığına (*33),
 10. İnsanlarımızın, önceden izin almadan ve devlet tarafından tartaklanmadan, su sıkılmadan, gaz püskürtülmeden, dövülmeden, yerlerde süründürülmeden fikir ve düşüncelerini açıklama hakkına sahip olduğuna (34),
 11. Suçluluğunuz kanıtlanmadan, aylarca veya yıllarca hapishanelerde tutulmayacağınıza (*38),
 12. Vatandaşların, özgürce ve dilediği kadar eğitim ve öğrenim hakkı olduğuna ve bunu özgürce kullanabildiğine (*42),
 13. Devletin, tarih, kültür ve tabiat varlıklarını koruduğuna ve korumak için tedbirler aldığına, (*63),
 14. Devletin, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı koruduğuna, desteklediğine ve sanat sevgisinin yayılması için gerekli tedbirleri aldığına (*64),
 15. Siyasilerin, ideolojilerini yaymak ve güç sağlamak için, gizli kaynaklardan para almadığına (*69),
 16. Vatan Hizmetinin her Türk’ün hakkı ve görevi olması için herkese eşit davranıldığına (*72 – *10),
 17. İnsanlarımızın vergilerini kendi mali gücüne göre ödediklerine (*73),
 18. Genel seçimlerde, yargı organlarının seçimlerini adil bir şekilde yönettiğine ve denetlediğine (*79),
 19. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, milletvekilleri ile onların yandaşları değil de bütünü ile Türk Milletini temsil ettiğine (*80),
 20. Hakimlerin ve savcıların tamamen bağımsız olduklarına (*138),
 21. Hakim ve savcıların görevlerini adaletle yerine getirmelerini engellemek için görevlerinden alınamadığına/alınmayacağına (*139),
 22. Cumhurbaşkanı’nın devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışması ile Anayasa’nın yazıldığı gibi uygulanmasını titizlikle gözettiğine (*104),
 23. Kanunların Anayasa’ya aykırı olamadığına/olmayacağına (*11),
 24. Diyanet İşleri Başkanlığının, Laiklik ilkesi doğrultusunda ve siyasi görüş ve düşüncelerden etkilenmeden, asıl görevi olan İnsanlarımızı KURANDAKİ İslam konusunda aydınlattığına (*5)

Yukarıda sorgulanan her bir madde,
İNSANLARIMIZA HAK OLARAK VERİLEN BİR ANAYASA MADDESİDİR
ve cümle sonundaki parantez içindeki rakamlar ilgili Anayasa Maddelerin numaralarıdır.

Bir Vatandaş olarak baktığımızda, “Hayır” veya “İnanmıyorum” olarak yanıtladığınız
her madde, ANAYASAL OLARAK Türkiye Cumhuriyetinde, İnsanlarımıza verilen hakların
aslında VERİLMEDİĞİNİ göstermektedir.

YANİ, TEMEL SORUNLAR UYGULAMA KAYNAKLIDIR.

Bu durumda,
HANGİ YÖNETİMİ SİSTEMİ OLURSA OLSUN,
HANGİ İNSANLAR TARAFINDAN YÖNETİLİRSE YÖNETSİN,
TEMEL PROBLEM İNSAN AHLAKINDAKİ EKSİKLİK VE
VAR OLAN HAKLARIN ENGELLENMESİ İLE
YÖNETENLERİN KİŞİSEL ÇIKARLARI,
TOPLUM ÇIKARLARININ ÖNÜNDE OLDUĞU SÜRECE
SÖMÜREN DE OLUR, SÖMÜRÜLEN DE…

İŞTE SORUN BURADA,

ANAYASADAN İLGİLİ MADDELER

Devletin temel amaç ve görevleri
MADDE 5- Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.

Egemenlik
MADDE 6- Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir.

Yürütme yetkisi ve görevi
MADDE 8- Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.

Yargı yetkisi
MADDE 9- Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.

Kanun önünde eşitlik
MADDE 10- Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.

Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü
MADDE 11- Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.

Kişi hürriyeti ve güvenliği
MADDE 19- Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir.

Haberleşme hürriyeti
MADDE 22- Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır.

Din ve vicdan hürriyeti
MADDE 24- Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.

Düşünce ve kanaat hürriyeti
MADDE 25- Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir.

Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti
MADDE 26- Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir

Basın hürriyeti
MADDE 28- Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak izin alma ve malî teminat yatırma şartına bağlanamaz.

Dernek kurma hürriyeti
MADDE 33- Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir. Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı
MADDE 34- Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.

Suç ve cezalara ilişkin esaslar
MADDE 38- Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.

Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi
MADDE 42- Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.

Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması
MADDE 63- Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır.

Sanatın ve sanatçının korunması
MADDE 64- Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır.

Siyasî partilerin uyacakları esaslar
MADDE 69- …
Yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve tüzelkişilerden maddî yardım alan siyasî partiler temelli olarak kapatılır.

Vatan hizmeti
MADDE 72- Vatan hizmeti, her Türkün hakkı ve ödevidir.
Bu hizmetin Silahlı Kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği veya getirilmiş sayılacağı kanunla düzenlenir.

Vergi ödevi
MADDE 73- Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.

Seçimlerin genel yönetim ve denetimi
MADDE 79- Seçimler, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır.

Milletin temsili
MADDE 80- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün Milleti temsil ederler.

Cumhurbaşkanı Görev ve yetkileri
MADDE 104 – Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.

Diyanet İşleri Başkanlığı (Tamamı bir madde)
MADDE 136- Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, lâiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasî görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir.

Mahkemelerin bağımsızlığı ve Hâkimlik ve savcılık teminatı
Madde 138- Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler.
Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.

MADDE 139- Hakimler ve savcılar azlolunamaz, kendileri istemedikçe Anayasada gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz; bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamaz.

 

KONU İLE İLGİLİ SLAYTLAR